top of page
  • Writer's pictureEzzah Mahmud

Tak Manis Begitu

Kau tua aku muda Kau kata aku dengar Kau tutur aku hadam Kau cakap aku faham Kau cerkah aku gundah Kau ludah aku marah Kau jerit aku perit Kau jalan aku ikut Kau henti aku khali

Kau solat aku syukur Kau diam aku tanya Kau bilang aku harap Kau cerita aku percaya Kau dusta aku tahu Kau lari aku biar

Kau hanya seorang ketua yang serupa kompas rosak kau yakin dengan akal kau tapi kau ternyata salah! Ah! Penat…

*** Inspirasi daripada seorang watak antagonis dalam hidupku. May Allah protect him.. Amiin.

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page